TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE INFO

Vastuvõtutingimused.

Koolituskursusele vastuvõtmiseks peab isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit ning alaline elukoht peab olema Eestis. Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping. Kui koolitatav ei osale ilma mõjuva põhjuseta õppetöös 3 kuu jooksul, loetakse lepping lõppenuks

Sõiduõppe OÜ lektorid on:

Jrk

Nr.

Ees- ja

perekonnanimi

 

Õpetatav aine

Kooli(tus)tunnistus, mis

annab pädevuse antud

õppeaine õpetamiseks

CV-st tulenev

töökogemus, mis

annab pädevuse

antud õppeaine

õpetamiseks

1

Mart Laanemäe

 

Sõiduki tundmine ja käsitsemine,

autovedude korraldus

(logistika),

kindlustused ja vastutus,

töökeskkond ja liiklusohutus.

 

 

Teooria- ja sõiduõpetaja A,B, BE, C, CE, D, DE ja T kategooria,

Tallinna Tehnikakõrgkool, autotehnika eriala, mootorsõidukijuhi õpetaja

Tallinna Politseikool, vanemametnik, alarmsõidukijuhi koolitus

Juhtide algastme-lõppastme- ja täiendkoolitus,

OÜ Autosõit,autokooli direktor

Liiklusõnnetuste menetlemine  16.a. LPP ja LKF

Karibu Auto OÜ vedude korraldamine

Sõiduõppe OÜ juhataja alates 2010.a.

2

Raivo Kiisk

 

Tööõiguse alused

Autovedude korraldus ja ökonoomika,

Kindlustused ja vastutus

Töökeskkond ja liikluskohutus

AM, A, B, C-kat. mootorsõidukijuhi õpetaja.

 

Tartu Ülikool, õigusteaduskond magistratuur ( magister iuris)

Tallinna Politseikool vanemametnik, alarmsõidukijuhi koolitus

Eesti Juristide Liidu liige alates 2009 (kõrgeim - V taseme õigusnõustaja)

Pikaajaline politseitöö kogemus.

Õigusalaste ainete õpetamise kogemus alates 2003

õigusbüroos õigusalaste  probleemide lahendamiskogemus alates 2009 (sealhulgas lepinguõigus ning tööõigus)

alates 2011 Tartu Kutsehariduskeskuse õigusainete õpetaja. Reiting PR OÜ-s seadusandluse lektor. Sõiduõppe OÜ-s A-, B- ja C-kategooria  teooria – ja sõidutundide läbiviimine, ametikoolituse lektor.

3

Annika Maarend

 

Liiklus – teenidus – ja suhtlemispsühholoogia

Tallinna Ülikool, psühholoogia

Tartu Emajõe kool, psühholoog suhtlemisringi õpetaja alates 2009.a. Erinevad loengud erinevatele sihtgruppidele. Elkar AS õppeklassi lektor. Sõiduõppe OÜ-s liiklus – teenidus – ja suhtlemispsühholoogia loengute läbiviimine veoauto – ja taksojuhtidele, Sõiduõppe OÜ ametikoolituse lektor.

 

4

Inna Gorislavskaja

 

Liiklus – teenidus – ja suhtlemispsühholoogia

Akadeemia Nord, BA, psühholoog

Tallinna Ülikool, M.Sc

MTÜ „Eesti Psühhoterapeutide Assotsiatsioon“ - asutaja/juhatuse liige,

Tallinna Tehnikakõrgkool - Liikluspsühholoogia lektor, Sõiduõppe OÜ ametikoolituse lektor

5

Andrei Naan

 

Sõiduki tundmine ja käsitsemine,

autovedude korraldus

(logistika),

töökeskkond ja liiklusohutus.

 

Tallinna Tehnikakõrgkool, eriala: liiklusspetsialist; 2010 Tallinna Tehnikakõrgkool – ABECEDE mootorsõidukijuhi-õpetaja, 2013 - Tallinna Tehnikakõrgkool – ABECEDE mootorsõidukijuhi-õpetaja täiendkoolitus.

8 aastat Tallinna Taksopargis taksojuht, 5 aastat Kvela AS CE-kategooria autojuht, 3 aastat autokoolis RADIAL teooria- ja sõiduõpetaja, 4 aastat AS Ricmar BECE –kategooria autojuht, 2 aastat Estonian Air AS bussijuht, alates 2007. aastast Arion OÜ ABECEDE mootorsõidukijuhi teooria- ja sõiduõpetaja, Sõiduõppe OÜ ametikoolituse lektor

6

Jaak Kivisild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autovedude korraldus ja ökonoomika

 

Tallinna Tehnika Ülikool-Mehaanika inseneri diplom, autotranspordi erialal

 

Transring Tartu-juhatuse liige

AS Mobiil-juhatuse liige

AS Ithal-asedirektor

Autoettevõttete Liidu ümarlaua liige, Sõiduõppe OÜ ametikoolituse lektor

7

Tiina Allekõrs

 

B-kategooria koolitus

Eesti Maaülikool, B-kat. mootorsõidukijuhi õpetaja

Töökogemus autokoolis sõiduõpetajana aastast 2008

8

Raivo Rebane

 

B-kategooria koolitus

Eesti Maaülikool, B-kat. mootorsõidukijuhi õpetaja

Töökogemus autokoolis sõiduõpetajana aastast 2014, eelnev töö koolis pedagoogina

9

Anneli Mölder

 

B-kategooria koolitus

Tartu Ülikool, magistriõpe. Eesti Maaülikool B-kat. Mootorsõidukijuhi õpetaja

Töökogemus pedagoogina aastast 1988, sõiduõpetajana autokoolis aastast 2014

10

Toomas Arumägi

 

Esmaabi ja tuleohutuse koolitused

Sisekaitseakadeemia, Päästekolledž, päästeteenistuse eriala

Pikaajaline töökogemus Tartu Kiirabis ja Lõuna-Eesti Päästekeskuses

 

1. ADR-koolitus. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Õppekava nimetus

ADR põhi- ja  täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm

ADR TK/AK

Õpiväljundid

ADR autojuht peab teadma ja oskama:

(1) Ohtlikke veoseid vedav autojuht peab teadma:
 1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
 2) põhilisi ohuliike;
 3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel;
 4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid;
 5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
 6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtlike veoste autoveo ajal;
 7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;
 8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
 9) ettevaatusabinõusid ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisel;
 10) pakendatud veoste kinnitamise nõudeid;
 11) tsiviilvastutuse nõudeid;
 12) mitmeliigilise veo võimalusi;
 13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid;
 14) liikluspiirangute korda tunnelites ja juhiseid tunnelis käitumiseks, eelkõige vahejuhtumite ennetamist, ohutust ning tulekahju, õnnetusevõi ohuolukorras toimimist;
 15) turvalisuse jälgimise võimalusi. (2) Ohtlikke veoseid vedav autojuht peab oskama tegutseda õnnetusjuhtumi korral, eelkõige anda veose omadustest tuleneva ohuga seotud esmaabi, tagada liiklusohutus, oskama kasutada veoüksuse kohustuslikku varustust ja „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe” (edaspidi ADR) kohastes kirjalikes ohutusjuhistes nimetatud varustust. 

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat B, C1, C või CE-kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat

Õppe kogumaht

Põhikoolitus 18 akadeemilist tundi, täienduskoolitus 16 a.t.

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart, tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Õppija saab koolitajalt õppematerjali.

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Koolitaja viib läbi ka õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvalt tagasisidet. Teade lõpetamise kohta edastatakse Maanteeameti teenindusbüroole.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama  kehtivat B, C1, C või CE-kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat.

 

Riiklik õppekava

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava. Vastu võetud 06.06.2013 nr 37

 

2.  AM-kategooria. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

Koolituskursusele võetakse õppima AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14-aastane.

AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.  

 

Jrk

Teooriaõpe

Tundide arv

Jrk

Sõiduõpe

Tundide arv

1.

Sissejuhatus, liiklusreeglid, märguanded, liikluskorraldusvahendid, liiklusohutus ja käitumine liikluses

6

 

 

 

 

 

 

2.

Sõit õppeplatsil ja vahekontroll mopeedi juhtimise oskuses

3

3.

Mopeedi ehitus ja nõuded varustusele

1

 

 

 

 

 

 

4.

Sõit liikluses ja sõit eriolukordades

5

5.

Liikluspsühholoogia

1

 

 

 

 

Teooriaõpet kokku

8

 

Sõiduõpet kokku

8

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri  27.06.2011. a määrus nr 60  “Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ 

Õpetamise korralduslikud alused [RT I, 30.04.2013, 3 – jõust. 01.06.2013]

Sõiduõppe OÜ õppetunni pikkus on 45 minutit. Tabelis märgitud õppetundide arv näitab auditoorsete loengute hulka, mis on kõigil õpilastel vaja läbida. Auditoorsele tegevusele lisandub iseseisev töö. Koolitaja annab õpilasele vajalikud materjalid ja soovitused iseseisvaks õppetööks. Teooriaõppes, esmaabikoolituses, pimeda aja koolituses ja lõppastme koolituse teooriatundides peab õpilane täies ulatuses osalema. Moodulite läbimiseks on vajalik rühmatöös (tarvilik loengus toimuvas grupitöös) aktiivselt osa võtta ja näidata piisavaid teadmisi vastava temaatika kohta ja positiivsele tulemusele sooritada kontrolltöö. Uut moodulit ei saa õpilane alustada enne, kui eelmine on edukalt läbitud. Enne eelneva mooduli läbimist ei saa asuda õppima järgmist moodulit (ehk siis moodul 1 on eelduseks moodul 2-le ja see omakorda moodulile 3). Vajadusel annab koolitaja konsultatsioonitunde ja võimaldab teha kordustesti. Esmaabi koolituse võib läbida ka eelnevalt, õppetööd alustamata. Samuti ei ole esmaabikoolitus eelduseks ühegi teise aine omandamisel. Algastme teooriaõpe lõpeb kõigil teooria testiga milles on 60 küsimust ja sooritamiseks tuleb anda vähemalt 56 õiget vastust. Esmaabi koolitus lõpeb testiga. Teooriakursuse pikkus on kokku 2 nädalat. Sõidutunni pikkus on 45 minutit. Tabelis on märgitud minimaalne sõidutundide arv, mis on tarvis sõita autokooli õpetajaga. Sõiduõppes on teemad omavahel eeldustena seotud ülevalt alla- iga järgneva teema juurde minemiseks on vaja sõiduõpetaja poolt antavat positiivset hinnangut eelnenud teema omandamise kohta. Kõik kohustuslikud teooria- ja sõidutunnid peavad olema läbitud, et sooritada kontrollsõit. Kontrollsõit võib toimuda  pärast teooriatesti positiivset sooritamist.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Õppekava läbimisel on õpilasel vajalik teha hulgaliselt iseseisvat tööd. Vajalik on lugeda

õpetaja poolt koostatud õppematerjale, Liiklusseadust, Liikluskindlustuse seadust ja teisi

liiklusalaseid õigusakte. Vajalik on otsida informatsiooni veebilehekülgedelt. Igal õpilasel

tuleb koostada individuaalne õppeplaan.

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu tundide ülesehitus ning vahelduvus tagavad moodulipõhises

õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise. Õpilase liiklusteooria õpet täiendatakse talle koduste tööde andmisega ja nende täitmise kontrollimisega. Õpilase teooriaõpinguid toetab erialakirjandus. Erialakirjanduse loetelu tehakse õpilasele teatavaks 1 moodulis. Õpilasele võimaldatakse iganädalaselt täiendavaid konsultatsioone.

Samuti on õpetaja ja õpilase koostöös võimalik selgitada õpilase vajakajäämised õpiväljundites. Sõiduõpet läbi viiv õpetaja on teadlik õpilase teooriaalasest tasemest ja juhindub õppemetoodika valikul sellest. Vajadusel vastab õpilase küsimustele, mis puudutavad teooriaalaseid teadmisi. Sõiduõppes rakendatakse õpilase teoreetilised teadmised praktikasse ja koos õpetajaga leitakse parim õpiväljund. Sõiduõppesse on võimalik kaasata juhendaja. Juhendaja roll õppetöös on kaasa aidata õpilase arengule ja kinnistada autokoolis omandatud teadmisi läbi täiendava praktilise sõidu kogemuse. Tagamaks parimat tulemust, teevad õpetaja ja juhendaja koostööd, et juhendaja saaks kaasa aidata just selles osas mida õpetaja peab enim vajalikuks.

Kõiki mooduleid läbides kasutatakse tundides erinevaid õpimeetodeid:

  • Diskussioon
  • Individuaalne juhendamine
  • Järelduste tegemine
  • Küsimuste esitamine
  • Kodutööde tegemine
  • Mõistekaart
  • Praktiline tegevus
  • Rühmatöö
  • Selgitus

Hindamismeetodid ja – kriteeriumid

Õpiväljundite saavutamise lävendiks on, et õigesti on vastatud minimaalselt 90% testküsimustest. Küsimustele vastamine toimub autokooli õppeklassis, abimaterjali/vahendeid kasutamata. Õpiväljundite saavutamist sõiduõppes kontrollib sõiduõpetaja iga mooduli lõpus, õpilasele antud sõiduülesande tulemuste põhjal. Õpetaja ja õpilane analüüsivad ülesande täitmise tulemuslikkust ja koos jõutakse ühise otsuseni õpiväljundite saavutamise kohta. Õppekava läbimisel sooritab õpilane liiklusteooria testi ja sõiduoskuste kontrolli. Liiklusteooriatest koosneb kuuekümnest valikvastustega küsimusest, millest õigesti peab olema vastatud viiekümne kuuele. Sõidueksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õpilane on omandanud õppekavas ette nähtud oskused ja käitumise, ning on suuteline mopeedi juhtima iseseisvalt, ohutult ja keskkonda säästvalt. Kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus tulemuseks märgitakse sooritatud või mittesooritatud.

3. A-kategooria. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana.

A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

A-kategooria ning  A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava

T  1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

0.5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Ei ole

Aine lühikirjeldus

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse eesmärkidest ja koolitaja õppekavast, õppetöö korraldusest ja õppetööd reguleerivatest dokumentidest. Koolitusele seatakse ühised eesmärgid.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust. Luua eeldused eesmärkide ühtlustamiseks ja saavutamiseks, kus juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid ja õpilase juhiloa saamisega ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

·         teab õppetöö korraldust;

·         teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

·         on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid

Õppimise korralduslikud alused

Aine teemadest räägitakse esimese loengu alguses. Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tunni ajal rõhutatakse õpilaste poolt esitatud küsimuste vajadust ning konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.  Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

 

 

T  2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

0.5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. Õpilasel aidatakse koostada individuaalset õppeplaani – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel koostada individuaalne õppeplaan.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane on valmis vastutama oma õppimise eest; on koostanud individuaalse õppeplaani; teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Seletatakse, kuidas jõuda tulemuseni. Antakse tugevat motivatsiooni iseseisvaks tööks.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.  Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Koostada individuaalne õppeplaan

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T 3

Mootorratta turvalisus

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

2 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”.

Aine lühikirjeldus

Mootorrataste tootjad pööravad järjest suuremat rõhku mootorrataste turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades mootorrattal oleva turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         mõistab mootorratta kasutaja juhendiga tutvumise olulisust;

·         teab peamisi tänapäeva mootorratastel kasutatavaid aktiivse ja

passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet;

·         teab mootorratta tüüpe ja nendest tulenevaid erisusi ja riske

suurendavaid tegureid;

·         teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele;

·         teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvvarustust kasutama;

·         teab mootorrattale istumise ja mahatulekuga seotud

ettevaatusabinõusid;

·         teab mootorratta erinevate mehhanismide tööpõhimõtteid;

·         teab nõudeid kasutatava mootorratta tehnoseisundile;

·         teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid mootorratta kasutamisel;

·         teab kasutatava lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja mootorratta juhitavusele.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus kasutatakse palju jooniseid ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.  Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Külastada turvavarustuse kauplust, et katsuda erinevat varustust oma käega. Leida endale sobiv turvavarustuse kompekt.

Kohustuslik kirjandus

pole

 

T  4

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri sooritamisel õige asukoht. Omandatakse mootorrattaga sõidu alustamise ja mootorratta asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse mootorratta asukohaga sõites seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning keskkonda säästa

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, kuidas mootorrattaga ohutult sõitu alustada;

·         teab mootorratta asukoha valikuga seotud reegleid;

·         teab, kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna

säästmise eesmärgil;

·         on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 35-38, 84, 89, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  5

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seonduvad reeglid. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorratta juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel

võrreldes mootorratta juhtimisega asulas;

·         omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

·         on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel

mootorratast juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  6

Grupis sõit

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Omandatakse mootorrattaga grupis sõitmisega seonduvad reeglid. Analüüsitakse mootorrattaga grupis sõitmisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorrattaga grupis sõitmisel ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi grupi üles ehitamiseks (grupis olevate rataste asukoht teel) lähtuvalt grupi suurusest, tee iseärasustest, sõidu eesmärgist, ratta iseärasusest, juhi kogemusest jms;

·         mõistab, et grupi ülesehitusest sõltub sõidu ohutus;

·         teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi teabe vahetamiseks

(käeviiped, raadiojaamade kasutamine, navigatsiooni seadmete kasutamine);

·         mõistab grupis sõitmisel ohutuse tagamiseks vajaliku teabe

vahetamise viiside kokkuleppimise tähtsust.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  7

Mootorratta peatamine ja sõidu lõpetamine

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse mootorratta peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud erisusi;

·         oskab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega reegleid

rakendada probleemülesande lahendamisel;

·         teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud ohtu

suurendavaid tegureid (pehme ja ebatasane pinnas, teekatte eripärast lähtuvad ohud, kallak ja tõus jms).

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, analüüsitakse tüüpilisi vigu. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 61-68, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  8

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Omandatakse mootorratta möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib mootorrattaga möödasõidul ette tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse mootorratta möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorrattaga möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud erisusi (grupis sõites, mootorratta tüübist tulenev jms);

·         mõistab, et teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud sõidurada, on ohtlik tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees sõitvatest sõidukitest mööda sõita.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  9

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

2 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja mootorratta rehvi vahelise haardumise või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult mootorratast juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja rehvi vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et mootorrattale mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes mootorrattale mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvalt sõidukiirusest, haardumisest ja massist, tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel vallanduvad jõud jms; nähtavusele vastava sõidukiiruse valimine, mis võimaldab mootorratta peatada nähtavuse piires.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid ohte vältida. Luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorrattale mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

·         teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes mootorratta juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida;

·         teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada

vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;

·         mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;

·         omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;

·         saab aru pimedal ajal esinevatest (eriti kergliiklust puudutavatest) ohtudest.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjali, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T 10

Teadmiste kontroll

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

2 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud kõik teooriaõppe ained (T 1 kuni T 9)

Aine lühikirjeldus

Tegemist on liiklusteooria teadmiste kontrolliga. Kontrollitakse teooriaõppe raames omandatud teadmisi.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida, kas õpilase liiklusteooria teadmiste baas võimaldab tal iseseisvalt juhtida mootorratast ning kas tema teadmised vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele (“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”), anda õpilasele ettekujutuse riiklikust sõidueksamist

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab oma nõrgemaid külge

·         omab ettekujutust riiklikust teooriaeksamist

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja korraldab teadmiste kontrolli autokooli õppeklassis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Teadmiste kontroll korraldatakse liiklustestide kujul. Õpetaja jagab õpilastele testipileteid ning seletab lahti teadmiste kontrolli reegleid. Peale vastuste kontrollimist seletab õpetaja õpilasele tema vigu (kui neid on) ning annab soovitusi, mida tuleb korrata või juurde õppida.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teadmiste kontroll koosneb 45 küsimusest. Minimaalne õigete vastuste arv on 42. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ettevalmistus teadmiste kontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

S 1

Juhi tööasend ja turvavarustus

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund (teema 1) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi, kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, näiteks muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida mootorratta vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal mootorratta kasutamine on ohtlik.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni suurendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab teostada mootorratta sõidueelset kontrolli, kasutades näiteks mootorratta käsiraamatut;

·         oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

·         oskab ise kasutada mootorratta turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinnitada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

·         oskab kasutada mootorrattale paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

·         teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;

·         on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma

turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         mootorratta sõidueelne kontroll

·         juhi sõiduasend ning turvavarustus

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpilast motiveeritakse kasutama turvavarustust ning tegema seda õigesti. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 1.2

Mootorratta käsitsemine

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 3 sõidutundi (teema 2) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, mootorratta juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev mootorratta käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva mootorratta käsitsemisoskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, mootorratast sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

·         teab mootorratta vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju

keskkonnale;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, mootorratta käsitsemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta

käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·         on motiveeritud mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt

käsitsema.

Õppimise korralduslikud alused

Sooritatakse MKM märuses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 3 kirjeldatud platsiharjutusi.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi. Kõigepealt seletatakse ja näidatakse õpilasele ette, mida ta peab tegema, aga sõidutunni lõpuks peab ta saama nende toimingutega iseseisvalt hakkama. Õppemetoodika põhineb sellel, et õpilane saaks aru, mitte ei tuubiks pähe teatud toimingud. Sõidutunni lõpus arutletakse, mis tuli õpilasel hästi välja ja mida peaks veel harjutama, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamismeetodiks on suuline vestlus ning harjutuste tegemine. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

 

S 3

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 3) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“ ja „Mootorratta käsitsemine“.

Aine lühikirjeldus

Viimistletakse mootorratta ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luuakse eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luuakse eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates

liiklussituatsioonides;

·         omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

·         oskab peatuda ja parkida teel;

·         teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·         mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         sõit vähese liiklusega teedel (k.a. ühesuunalistel teedel), reguleerimata  ristmike ületamine (k.a. samaliigiliste teede ristmikud)

·         reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Parkimist harjutatakse õppesõiduplatsil ja siis vähese liiklusega teedel/parklates. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 4

Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 4) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“ ja „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused keerulisema ja tihedama liiklusega teedel liiklemiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab keerulisema ja tihedama liiklusega teedel käsitseda

mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt;

·         omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;

·         teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·         mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·         kohanema liikluses toimuvate muutustega;

·         on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;

·         on võimeline liiklusoludega arvestades mootorratast juhtima antud teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

·         ringliiklusega ristmike ületamine

·         kiirendusradade kasutamine, liitumine liiklusvooga

·         aeglustusradade kasutamine

·         sõit intensiivse liiklusega teedel

·         maanteesõit

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Maanteesõidul valitakse selline marsruut, kus oleksid nii laiemad eraldusribaga teed kui ka kitsemad teed ohtliku teepeenraga. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 5

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 5) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“, „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“ ja „Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides“.

Aine lühikirjeldus

Aine raames läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – mootorrattaga ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möödasõidu katkestamine jms.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused mootorrattaga ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

·         mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

·         oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;

·         oskab käituda möödasõidetava rollis;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõikega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         möödasõit pärisuunavööndi kaudu möödasõidetava rollis

·         möödasõit pärisuunavööndi kaudu möödasõitva rollis

·         möödasõit vastassuunavööndi kaudu möödasõidetava rollis

·         möödasõit vastassuunavööndi kaudu möödasõitva rollis

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpetamismetoodika on kirjutatud lahti aine lühikirjelduses. Eraldi rõhku pannakse õige sõidutehnika kasutamisele (õige käigu valik, intensiivne kiirendus jm). Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 6

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 6) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“, „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“, „Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides“ ja „Möödasõit, möödumine ja ümberpõige“

Aine lühikirjeldus

Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti. Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi..

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;

·         mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

·         on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima;

·         sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina, näiteks elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         sõidu planeerimine ja õpilase poolt pakutud marsruudi arutlemine

·         marsruudi läbimine ja teekonna analüüs

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Enne sõidutundi koostab õpilane teekonna. Seda teekonda arutletakse ja seejärel sõidetakse läbi. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Planeerida teekond, kasutades GPS´i või kaarti.

 

Teema 8

Sõiduoskuste kontroll

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 8) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  kõik sõiduõppe ained (S 1 kuni S 6)

Aine lühikirjeldus

Tegemist on sõiduoskuste kontrolliga. Õpilane peab näitama sõiduõppe raames omandatud teadmisi ja oskusi.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida, kas õpilane on valmis juhtida mootorrattast iseseisvalt ja kas tema oskused vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele (“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”), anda õpilasele ettekujutuse riiklikust sõidueksamist.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab oma nõrgemaid külge

·         omab ettekujutust riiklikust sõidueksamist

 

Õppimise korralduslikud alused

Sõiduoskuste kontroll koosneb kahest osast:

·         sõiduoskuste kontroll

·         sõiduoskuste analüüs (k.a. vigade arutelu ja analüüs)

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Sõiduoskuste kontrolli käigus kontrollib õpetaja õpilasele sõiduoskusi, andes talle ülesandeid. Kommentaarid ja soovitused antakse sõidutunni lõpus. Eraldi rõhku pannakse liiklusohutusele ja keskkonna sõbralikule sõidustiilile. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas sõiduõppe ainete eesmärgid on saavutatud. Õpilase oskusi hinnatakse, lähtudes määruses „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ toodud sõidueksami hindamise põhimõtetest. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

A-kategooria ning  A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava

SÕIDUÕPPE  OÜ 2015

T  1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

0.5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Ei ole

Aine lühikirjeldus

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse eesmärkidest ja koolitaja õppekavast, õppetöö korraldusest ja õppetööd reguleerivatest dokumentidest. Koolitusele seatakse ühised eesmärgid.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust. Luua eeldused eesmärkide ühtlustamiseks ja saavutamiseks, kus juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid ja õpilase juhiloa saamisega ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

·         teab õppetöö korraldust;

·         teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

·         on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid

Õppimise korralduslikud alused

Aine teemadest räägitakse esimese loengu alguses. Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tunni ajal rõhutatakse õpilaste poolt esitatud küsimuste vajadust ning konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.  Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

 

 

T  2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

0.5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. Õpilasel aidatakse koostada individuaalset õppeplaani – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel koostada individuaalne õppeplaan.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         on valmis vastutama oma õppimise eest;

·         on koostanud individuaalse õppeplaani;

·         teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Seletatakse, kuidas jõuda tulemuseni. Antakse tugevat motivatsiooni iseseisvaks tööks.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.  Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Koostada individuaalne õppeplaan

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T 3

Mootorratta turvalisus

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

2 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”.

Aine lühikirjeldus

Mootorrataste tootjad pööravad järjest suuremat rõhku mootorrataste turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades mootorrattal oleva turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         mõistab mootorratta kasutaja juhendiga tutvumise olulisust;

·         teab peamisi tänapäeva mootorratastel kasutatavaid aktiivse ja

passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet;

·         teab mootorratta tüüpe ja nendest tulenevaid erisusi ja riske

suurendavaid tegureid;

·         teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele;

·         teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvvarustust kasutama;

·         teab mootorrattale istumise ja mahatulekuga seotud

ettevaatusabinõusid;

·         teab mootorratta erinevate mehhanismide tööpõhimõtteid;

·         teab nõudeid kasutatava mootorratta tehnoseisundile;

·         teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid mootorratta kasutamisel;

·         teab kasutatava lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja mootorratta juhitavusele.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus kasutatakse palju jooniseid ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.  Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Külastada turvavarustuse kauplust, et katsuda erinevat varustust oma käega. Leida endale sobiv turvavarustuse kompekt.

Kohustuslik kirjandus

pole

 

T  4

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri sooritamisel õige asukoht. Omandatakse mootorrattaga sõidu alustamise ja mootorratta asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse mootorratta asukohaga sõites seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning keskkonda säästa

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, kuidas mootorrattaga ohutult sõitu alustada;

·         teab mootorratta asukoha valikuga seotud reegleid;

·         teab, kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna

säästmise eesmärgil;

·         on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 35-38, 84, 89, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  5

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seonduvad reeglid. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorratta juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel

võrreldes mootorratta juhtimisega asulas;

·         omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

·         on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel

mootorratast juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  6

Grupis sõit

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Omandatakse mootorrattaga grupis sõitmisega seonduvad reeglid. Analüüsitakse mootorrattaga grupis sõitmisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorrattaga grupis sõitmisel ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi grupi üles ehitamiseks (grupis olevate rataste asukoht teel) lähtuvalt grupi suurusest, tee iseärasustest, sõidu eesmärgist, ratta iseärasusest, juhi kogemusest jms;

·         mõistab, et grupi ülesehitusest sõltub sõidu ohutus;

·         teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi teabe vahetamiseks

(käeviiped, raadiojaamade kasutamine, navigatsiooni seadmete kasutamine);

·         mõistab grupis sõitmisel ohutuse tagamiseks vajaliku teabe

vahetamise viiside kokkuleppimise tähtsust.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  7

Mootorratta peatamine ja sõidu lõpetamine

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse mootorratta peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud erisusi;

·         oskab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega reegleid

rakendada probleemülesande lahendamisel;

·         teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud ohtu

suurendavaid tegureid (pehme ja ebatasane pinnas, teekatte eripärast lähtuvad ohud, kallak ja tõus jms).

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, analüüsitakse tüüpilisi vigu. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 61-68, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  8

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

1 tund

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Omandatakse mootorratta möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib mootorrattaga möödasõidul ette tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse mootorratta möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorrattaga möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud erisusi (grupis sõites, mootorratta tüübist tulenev jms);

·         mõistab, et teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud sõidurada, on ohtlik tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees sõitvatest sõidukitest mööda sõita.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  9

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

2 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja mootorratta rehvi vahelise haardumise või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult mootorratast juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja rehvi vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et mootorrattale mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes mootorrattale mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvalt sõidukiirusest, haardumisest ja massist, tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel vallanduvad jõud jms; nähtavusele vastava sõidukiiruse valimine, mis võimaldab mootorratta peatada nähtavuse piires

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid ohte vältida. Luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorrattale mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

·         teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes mootorratta juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida;

·         teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada

vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;

·         mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;

·         omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;

·         saab aru pimedal ajal esinevatest (eriti kergliiklust puudutavatest) ohtudest.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjali, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T 10

Teadmiste kontroll

Teooriaõppe maht kokku

10 tundi + teadmiste kontroll (2 tundi)

Aine maht

2 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud kõik teooriaõppe ained (T 1 kuni T 9)

Aine lühikirjeldus

Tegemist on liiklusteooria teadmiste kontrolliga. Kontrollitakse teooriaõppe raames omandatud teadmisi.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida, kas õpilase liiklusteooria teadmiste baas võimaldab tal iseseisvalt juhtida mootorratast ning kas tema teadmised vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele (“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”), anda õpilasele ettekujutuse riiklikust sõidueksamist

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab oma nõrgemaid külge

·         omab ettekujutust riiklikust teooriaeksamist

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja korraldab teadmiste kontrolli autokooli õppeklassis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Teadmiste kontroll korraldatakse liiklustestide kujul. Õpetaja jagab õpilastele testipileteid ning seletab lahti teadmiste kontrolli reegleid. Peale vastuste kontrollimist seletab õpetaja õpilasele tema vigu (kui neid on) ning annab soovitusi, mida tuleb korrata või juurde õppida.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teadmiste kontroll koosneb 45 küsimusest. Minimaalne õigete vastuste arv on 42. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ettevalmistus teadmiste kontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

S 1

Juhi tööasend ja turvavarustus

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund (teema 1) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi, kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, näiteks muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida mootorratta vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal mootorratta kasutamine on ohtlik.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni suurendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab teostada mootorratta sõidueelset kontrolli, kasutades näiteks mootorratta käsiraamatut;

·         oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

·         oskab ise kasutada mootorratta turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinnitada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

·         oskab kasutada mootorrattale paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

·         teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;

·         on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma

turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         mootorratta sõidueelne kontroll

·         juhi sõiduasend ning turvavarustus

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpilast motiveeritakse kasutama turvavarustust ning tegema seda õigesti. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 1.2

Mootorratta käsitsemine

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 3 sõidutundi (teema 2) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, mootorratta juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev mootorratta käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva mootorratta käsitsemisoskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, mootorratast sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

·         teab mootorratta vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju

keskkonnale;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, mootorratta käsitsemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta

käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·         on motiveeritud mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt

käsitsema.

Õppimise korralduslikud alused

Sooritatakse MKM märuses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 3 kirjeldatud platsiharjutusi.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi. Kõigepealt seletatakse ja näidatakse õpilasele ette, mida ta peab tegema, aga sõidutunni lõpuks peab ta saama nende toimingutega iseseisvalt hakkama. Õppemetoodika põhineb sellel, et õpilane saaks aru, mitte ei tuubiks pähe teatud toimingud. Sõidutunni lõpus arutletakse, mis tuli õpilasel hästi välja ja mida peaks veel harjutama, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamismeetodiks on suuline vestlus ning harjutuste tegemine. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

 

S 3

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 3) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“ ja „Mootorratta käsitsemine“.

Aine lühikirjeldus

Viimistletakse mootorratta ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luuakse eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luuakse eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates

liiklussituatsioonides;

·         omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

·         oskab peatuda ja parkida teel;

·         teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·         mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         sõit vähese liiklusega teedel (k.a. ühesuunalistel teedel), reguleerimata  ristmike ületamine (k.a. samaliigiliste teede ristmikud)

·         reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Parkimist harjutatakse õppesõiduplatsil ja siis vähese liiklusega teedel/parklates. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 4

Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 4) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“ ja „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused keerulisema ja tihedama liiklusega teedel liiklemiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab keerulisema ja tihedama liiklusega teedel käsitseda

mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt;

·         omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;

·         teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·         mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·         kohanema liikluses toimuvate muutustega;

·         on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;

·         on võimeline liiklusoludega arvestades mootorratast juhtima antud teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

·         ringliiklusega ristmike ületamine

·         kiirendusradade kasutamine, liitumine liiklusvooga

·         aeglustusradade kasutamine

·         sõit intensiivse liiklusega teedel

·         maanteesõit

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Maanteesõidul valitakse selline marsruut, kus oleksid nii laiemad eraldusribaga teed kui ka kitsemad teed ohtliku teepeenraga. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 5

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 5) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“, „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“ ja „Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides“.

Aine lühikirjeldus

Aine raames läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – mootorrattaga ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möödasõidu katkestamine jms.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused mootorrattaga ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

·         mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

·         oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;

·         oskab käituda möödasõidetava rollis;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõikega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         möödasõit pärisuunavööndi kaudu möödasõidetava rollis

·         möödasõit pärisuunavööndi kaudu möödasõitva rollis

·         möödasõit vastassuunavööndi kaudu möödasõidetava rollis

·         möödasõit vastassuunavööndi kaudu möödasõitva rollis

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpetamismetoodika on kirjutatud lahti aine lühikirjelduses. Eraldi rõhku pannakse õige sõidutehnika kasutamisele (õige käigu valik, intensiivne kiirendus jm). Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 6

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 6) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“, „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“, „Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides“ ja „Möödasõit, möödumine ja ümberpõige“

Aine lühikirjeldus

Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti. Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi..

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;

·         mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

·         on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima;

·         sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina, näiteks elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         sõidu planeerimine ja õpilase poolt pakutud marsruudi arutlemine

·         marsruudi läbimine ja teekonna analüüs

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Enne sõidutundi koostab õpilane teekonna. Seda teekonda arutletakse ja seejärel sõidetakse läbi. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Planeerida teekond, kasutades GPS´i või kaarti.

 

Teema 8

Sõiduoskuste kontroll

Sõiduõppe maht kokku

10 tundi + sõiduoskuste kontroll (1 tund)

Aine maht

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 8) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  kõik sõiduõppe ained (S 1 kuni S 6)

Aine lühikirjeldus

Tegemist on sõiduoskuste kontrolliga. Õpilane peab näitama sõiduõppe raames omandatud teadmisi ja oskusi.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida, kas õpilane on valmis juhtida mootorrattast iseseisvalt ja kas tema oskused vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele (“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”), anda õpilasele ettekujutuse riiklikust sõidueksamist.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab oma nõrgemaid külge

·         omab ettekujutust riiklikust sõidueksamist

 

Õppimise korralduslikud alused

Sõiduoskuste kontroll koosneb kahest osast:

·         sõiduoskuste kontroll

·         sõiduoskuste analüüs (k.a. vigade arutelu ja analüüs)

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Sõiduoskuste kontrolli käigus kontrollib õpetaja õpilasele sõiduoskusi, andes talle ülesandeid. Kommentaarid ja soovitused antakse sõidutunni lõpus. Eraldi rõhku pannakse liiklusohutusele ja keskkonna sõbralikule sõidustiilile. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas sõiduõppe ainete eesmärgid on saavutatud. Õpilase oskusi hinnatakse, lähtudes määruses „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ toodud sõidueksami hindamise põhimõtetest. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

 

 A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava

SÕIDUÕPPE OÜ

T  1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Aine maht

0,5 tundi

Moodul 1 maht 

11 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Ei ole

Aine lühikirjeldus

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse eesmärkidest ja koolitaja õppekavast, õppetöö korraldusest ja õppetööd reguleerivatest dokumentidest. Koolitusele seatakse ühised eesmärgid.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust. Luua eeldused eesmärkide ühtlustamiseks ja saavutamiseks, kus juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid ja õpilase juhiloa saamisega ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

·         teab õppetöö korraldust;

·         teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

·         on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid

Õppimise korralduslikud alused

Aine teemadest räägitakse esimese loengu alguses. Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tunni ajal rõhutatakse õpilaste poolt esitatud küsimuste vajadust ning konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T  1.2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Aine maht

0,5 tundi

Moodul 1 maht 

11 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. Õpilasel aidatakse koostada individuaalset õppeplaani – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel koostada individuaalne õppeplaan.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         on valmis vastutama oma õppimise eest;

·         on koostanud individuaalse õppeplaani;

·         teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Seletatakse, kuidas jõuda tulemuseni. Antakse tugevat motivatsiooni iseseisvaks tööks.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Koostada individuaalne õppeplaan

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T  1.3

Liiklus kui süsteem

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht

11 tundi 

Aine maht

4 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning ”Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”.

Aine lühikirjeldus

Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus – moodustades süsteemi. Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus – muutused ühes kutsuvad esile ka muutused teistes. Antakse ülevaade olulisemast süsteemi erinevate osade kohta – terminid, liiklusalane seadusandlus, sõiduk, liikluskorraldusvahendid jms.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat;

·         teab liikluskorraldusega seotud põhimõtteid;

·         mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi osana;

·         teab liikluse positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja tervisele.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Seletatakse, kuidas jõuda tulemuseni. Antakse tugevat motivatsiooni iseseisvaks tööks.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Koostada individuaalne õppeplaan

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T  1.4

Ohutu liiklemise põhimõtted

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 1 maht

11 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning  ”Iseseisva õppimise juhendamine.”

Aine lühikirjeldus

Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid ükshaaval selgeks õppida ei ole võimalik. Aine raames analüüsitakse tüüpilisemaid liiklusolukordi ja arutletakse, millised on juhi võimalused tagada ohutus nendes olukordades. Sõnastatakse ühiselt ohutu liiklemise põhimõtted. Omandatakse teadmised ohutust piki- ja külgvahest ning sõidukiiruse valikuga ja märguannete kasutamisega seotud reeglid.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete tähelepanekute tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik, õigeaegsed ja piisavad märguanded, ohutu piki- ja külgvahe hoidmine, liiklusreeglitest kinnipidamine ja teiste liiklejatega arvestamine;

·         teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud reegleid;

·         teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid;

·         on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 50, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  1.5

Teiste liiklejatega arvestamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse.

Aine maht

2 tundi

Moodul 1 maht

11 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning  ”Iseseisva õppimise juhendamine.”

Aine lühikirjeldus

Liiklejate käitumises on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist jms tulenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste liiklejatega paremini arvestada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii vältimatult õnnetuseni, kui teine pool teab, mida ette võtta õnnetuse ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, milliseid liiklejate rühmi on, millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga liikleja saab neid eripärasid teades ohutuse tagada.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi;

·         teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid;

·         teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega (nt vähem kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud ohtu suurendavaid tegureid;

·         omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama eripäradega, mis on seotud erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega;

·         mõistab teiste liiklejatega ja sõitjatega arvestamise tähtsust;

·         on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem kaitstud liiklejatega ja tagama oma käitumisega nende ohutuse.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitab õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, räägitakse õpilaste kogemustest. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 87, jaod 2 – 4, 7, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T 1.6

Mootorratta turvalisus

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1.moodulisse

Aine maht

2 tundi

Moodul 1 maht

11 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”.

Aine lühikirjeldus

Mootorrataste tootjad pööravad järjest suuremat rõhku mootorrataste turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades mootorrattal oleva turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         mõistab mootorratta kasutaja juhendiga tutvumise olulisust;

·         teab peamisi tänapäeva mootorratastel kasutatavaid aktiivse ja

passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet;

·         teab mootorratta tüüpe ja nendest tulenevaid erisusi ja riske

suurendavaid tegureid;

·         teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele;

·         teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvvarustust kasutama;

·         teab mootorrattale istumise ja mahatulekuga seotud

ettevaatusabinõusid;

·         teab mootorratta erinevate mehhanismide tööpõhimõtteid;

·         teab nõudeid kasutatava mootorratta tehnoseisundile;

·         teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid mootorratta kasutamisel;

·         teab kasutatava lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja mootorratta juhitavusele.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus kasutatakse palju jooniseid ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Külastada turvavarustuse kauplust, et katsuda erinevat varustust oma käega. Leida endale sobiv turvavarustuse kompekt.

Kohustuslik kirjandus

pole

 

T  1.7

Inimene sõidukijuhina

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 1 maht

11 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning  ”Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.”

Aine lühikirjeldus

Inimestena oleme erinevad. Erinevused võivad olla tingitud kaasasündinud teguritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, kognitiivsed funktsioonid), elu jooksul välja kujunevatest teguritest (vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, motiivid, iseloom jms) ning kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik seisund, emotsioonid, joove jms). Arutletakse selle üle, kuidas nendest teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused strateegiate väljatöötamiseks neid kahjulikke mõjusid vähendada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab inimeste erineva liikluskäitumise põhjuseid;

·         teab, kuidas sõidu motiivid, sõiduteekonna ja aja planeerimine, sotsiaalne surve, juhi seisund ja teadlikus enda juhtimisvõimest (sealhulgas liigne enesekindlus, oma võimekuse tõestamise soov) mõjutavad juhi käitumist;

·         teab enda isiksuseomadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke riske liikluskäitumisele;

·         on enda jaoks välja töötanud strateegiad isiksusega ja tervisliku seisundiga seotud liikluskäitumist mõjutavatest asjaoludest tulenevate kahjulike mõjude vältimiseks;

·         on rohkem motiveeritud väärtustama ohutust ja keskkonna säästlikkust, elu üldistes eesmärkides ja käitumises.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi ja õppida juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, lisateatetahvlid, tunnusmärgid (LS § 6 lg 6), lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  2.1

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 2. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 2 maht

8 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri sooritamisel õige asukoht. Omandatakse mootorrattaga sõidu alustamise ja mootorratta asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse mootorratta asukohaga sõites seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorrattaga sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning keskkonda säästa.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, kuidas mootorrattaga ohutult sõitu alustada;

·         teab mootorratta asukoha valikuga seotud reegleid;

·         teab, kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil;

·         on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 35-38, 84, 89, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  2.2

Sõidujärjekord sõites

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 2. moodulisse

Koolituse maht

3 tundi

Moodul 2 maht

8 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ületamisel. Omandatakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ning raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, jalgrattateede, teega külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel sõidujärjekorra määramisega seotud reeglid. Analüüsitakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõiduga seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks ristmikel sõites võimalikke ohte vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 

·         oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra määramisega seotud liiklusreegleid;

·         omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

·         on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud võimalikke ohte vältima.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, eraldi rõhku pannakse ringliiklusega ristmike ületamisele. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 56-58, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  2.3

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 2. moodulisse

Koolituse maht

1 tund

Moodul 2 maht

8 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seonduvad reeglid. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorratta juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes mootorratta juhtimisega asulas;

·         omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

·         on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel mootorratast juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  2.4

Mootorratta peatamine ja sõidu lõpetamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 2. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 2 maht

8 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse mootorratta peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud erisusi;

·         oskab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega reegleid

rakendada probleemülesande lahendamisel;

·         teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud ohtu

suurendavaid tegureid (pehme ja ebatasane pinnas, teekatte eripärast lähtuvad ohud, kallak ja tõus jms).

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, analüüsitakse tüüpilisi vigu. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 61-68, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 2. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 2 maht

8 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Ei ole

Aine lühikirjeldus

Liiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu ükski juht ei taha sattuda. Kui aga liiklusõnnetus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite järgi käitumist. Omandatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud reeglid. Lahendatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi ohutuse ja liikluskindlustusseaduse seisukohast.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks vajalike teadmiste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda;

·         teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus, liikluskindlustuse seadus

 

T  2.6

Grupis sõit

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 2. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 2 maht

8 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Omandatakse mootorrattaga grupis sõitmisega seonduvad reeglid. Analüüsitakse mootorrattaga grupis sõitmisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorrattaga grupis sõitmisel ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi grupi üles ehitamiseks (grupis olevate rataste asukoht teel) lähtuvalt grupi suurusest, tee iseärasustest, sõidu eesmärgist, ratta iseärasusest, juhi kogemusest jms;

·         mõistab, et grupi ülesehitusest sõltub sõidu ohutus;

·         teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi teabe vahetamiseks

(käeviiped, raadiojaamade kasutamine, navigatsiooni seadmete kasutamine);

·         mõistab grupis sõitmisel ohutuse tagamiseks vajaliku teabe

vahetamise viiside kokkuleppimise tähtsust.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 3. moodulisse

Aine maht

1 tund

Moodul 3 maht

5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Omandatakse mootorratta möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib mootorrattaga möödasõidul ette tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse mootorratta möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorrattaga möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud erisusi (grupis sõites, mootorratta tüübist tulenev jms);

·         mõistab, et teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud sõidurada, on ohtlik tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees sõitvatest sõidukitest mööda sõita.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 3. moodulisse

Koolituse maht

1 tund

Moodul 3 maht

5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul

Aine lühikirjeldus

Sõitu planeerides on võimalik teekonnaga seotud ohte vältida – marsruudi ja aja valik, sõiduki ettevalmistus sõiduks, vajaminev varustus, vajalikud puhkepausid, juhi seisund jms

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides saab mõjutada sõidu ohutust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, milliseid ettevalmistusi tuleks enne pikemat või lühemat sõitu teha;

·         mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

·         on rohkem motiveeritud sõiduga seonduvat planeerima;

·         teab, et sõitu kavandades tuleb hinnata ja arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine jms).

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS 7. Jao, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  3.3

Keskkonda säästev mootorratta kasutamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 3. moodulisse

Koolituse maht

1 tund

Moodul 3 maht

5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Mootorratta kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda kahjulikku mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu planeerimisega, mootorratta korralise hooldamisega, sõiduki valikuga jms. Arutletakse vajadustest lähtuvalt võimaluste üle säästa ja milliseid meetmeid keegi on nõus keskkonna säästmiseks tarvitusele võtma.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mootorratta säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks mootorratast kasutades keskkonda säästa. Luua eeldused enesehinnanguks – kui motiveeritud keegi on mootorratast keskkonda säästvalt kasutama.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab, kuidas mootorratta kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;

·         oskab leida mootorratta kasutaja juhendist teavet keskkonna säästmise kohta;

·         teab, kuidas jälgida kütuse kulu;

·         on rohkem motiveeritud mootorratast kasutades keskkonda säästma;

·         mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Hinnates õpilaste teadmisi on oluline, et õpilasel tekiks objektiivne ettekujutus tema teadmistest.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T  3.4

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 3. moodulisse

Aine maht

2 tundi

Moodul 3 maht

5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”

Aine lühikirjeldus

Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja mootorratta rehvi vahelise haardumise või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult mootorratast juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja rehvi vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et mootorrattale mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes mootorrattale mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvalt sõidukiirusest, haardumisest ja massist, tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel vallanduvad jõud jms; nähtavusele vastava sõidukiiruse valimine, mis võimaldab mootorratta peatada nähtavuse piires

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid ohte vältida. Luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab mootorrattale mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

·         teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes mootorratta juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida;

·         teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada

vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;

·         mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;

·         omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;

·         saab aru pimedal ajal esinevatest (eriti kergliiklust puudutavatest) ohtudest.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjali, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teooriaõpetaja kontrollib õpilaste teadmisi käsitletud teemadel loengu lõpus, esitades kordamisküsimusi. Koostades neid küsimusi ja hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtub õpetaja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.Õpilaste teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilaste hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Liiklusseadus

 

T 3.5

Teadmiste kontroll

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppesse

Aine maht

2 tundi

Moodul 3 maht

5 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe 1, 2 ja 3 mooduli ained

Aine lühikirjeldus

Tegemist on liiklusteooria teadmiste kontrolliga. Kontrollitakse 1, 2 ja 3 mooduli teooriaõppe raames omandatud teadmisi.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida, kas õpilase liiklusteooria teadmiste baas võimaldab tal iseseisvalt juhtida mootorratast ning kas tema teadmised vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele (“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”), anda õpilasele ettekujutuse riiklikust sõidueksamist

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         õpilase teadmised vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele

·         omab ettekujutust riiklikust teooriaeksamist

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja korraldab arvestustööd autokooli õppeklassis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Teadmiste kontroll korraldatakse testide kujul. Õpetaja jagab õpilastele arvestustööpileteid ning seletab lahti teadmiste kontrolli reegleid. Peale vastuste kontrollimist seletab õpetaja õpilasele tema vigu (kui neid on) ning annab soovitusi, mida tuleb korrata või juurde õppida.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid

Teadmiste kontroll koosneb 45 küsimusest. Minimaalne õigete vastuste arv on 42. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ettevalmistus teadmiste kontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

S 1.1

Juhi tööasend ja turvavarustus

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Moodul 1 ja 2 maht kokku

10 tundi

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 1 sõidutund  (teema 1) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe moodul 1 ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning ”Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi, kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, näiteks muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida mootorratta vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal mootorratta kasutamine on ohtlik.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni suurendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt .

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 

·         oskab teostada mootorratta sõidueelset kontrolli, kasutades näiteks mootorratta käsiraamatut;

·         oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

·         oskab ise kasutada mootorratta turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinnitada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

·         oskab kasutada mootorrattale paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

·         teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;

·         on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         mootorratta sõidueelne kontroll

·         juhi sõiduasend ning turvavarustus

 

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpilast motiveeritakse kasutama turvavarustust ning tegema seda õigesti. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

S 1.2

Mootorratta käsitsemine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Moodul 1 ja 2 maht kokku

10 tundi

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 5 sõidutundi (teema 2)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud sõiduõppe 1. mooduli õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, mootorratta juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev mootorratta käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva mootorratta käsitsemisoskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, mootorratast sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

·         teab mootorratta vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju

keskkonnale;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, mootorratta käsitsemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta

käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·         on motiveeritud mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt

käsitsema.

 

Õppimise korralduslikud alused

Sooritatakse MKM märuses nr 50 “Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” lisas 3 kirjeldatud platsiharjutusi.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi. Kõigepealt seletatakse ja näidatakse õpilasele ette, mida ta peab tegema, aga sõidutunni lõpuks peab ta saama nende toimingutega iseseisvalt hakkama. Õppemetoodika põhineb sellel, et õpilane saaks aru, mitte ei tuubiks pähe teatud toimingud. Sõidutunni lõpus arutletakse, mis tuli õpilasel hästi välja ja mida peaks veel harjutama, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamismeetodiks on suuline vestlus ning harjutuste tegemine. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 2.1

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Moodul 1 ja 2 maht kokku

10 tundi

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 4) 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud sõiduõppe 1. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Viimistletakse mootorratta ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luuakse eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luuakse eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates

liiklussituatsioonides;

·         omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

·         oskab peatuda ja parkida teel;

·         teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·         mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         sõit vähese liiklusega teedel (k.a. ühesuunalistel teedel), reguleerimata  ristmike ületamine (k.a. samaliigiliste teede ristmikud)

·         reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

 

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Parkimist harjutatakse õppesõiduplatsil ja siis vähese liiklusega teedel/parklates. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 2.2

Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Moodul 1 ja 2 maht kokku

10 tundi

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 5)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud sõiduõppe 1. moodul õppeained ja 2. mooduli õppeaine ”Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel”.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused keerulisema ja tihedama liiklusega teedel liiklemiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab keerulisema ja tihedama liiklusega teedel käsitseda

mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt;

·         omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;

·         teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·         mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·         tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·         kohanema liikluses toimuvate muutustega;

·         on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;

·         on võimeline liiklusoludega arvestades mootorratast juhtima antud teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

·         ringliiklusega ristmike ületamine

·         sõit intensiivse liiklusega teedel

·         maanteesõit

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Maanteesõidul valitakse selline marsruut, kus oleksid nii laiemad eraldusribaga teed kui ka kitsemad teed ohtliku teepeenraga. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Moodul 3 maht

2 tundi

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 1 sõidutund (teema 7)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“, „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“ ja „Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides“.

Aine lühikirjeldus

Aine raames läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – mootorrattaga ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möödasõidu katkestamine jms.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused mootorrattaga ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

·         mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

·         oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;

·         oskab käituda möödasõidetava rollis;

·         omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõikega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         möödasõit pärisuunavööndi kaudu möödasõidetava rollis

·         möödasõit pärisuunavööndi kaudu möödasõitva rollis

·         möödasõit vastassuunavööndi kaudu möödasõidetava rollis

·         möödasõit vastassuunavööndi kaudu möödasõitva rollis

 

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpetamismetoodika on kirjutatud lahti aine lühikirjelduses. Eraldi rõhku pannakse õige sõidutehnika kasutamisele (õige käigu valik, intensiivne kiirendus jm). Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

 

S 3.2

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Moodul 3 maht

1 tund

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 1 sõidutund (teema 8)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe õppeaine ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. Läbitud sõiduõppe õppeaine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“, „Mootorratta käsitsemine“, „Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel“, „Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides“ ja „Möödasõit, möödumine ja ümberpõige“

Aine lühikirjeldus

Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti. Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi..

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;

·         mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

·         on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima;

·         sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina, näiteks elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine.

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·         sõidu planeerimine ja õpilase poolt pakutud marsruudi arutlemine

·         marsruudi läbimine ja teekonna analüüs

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Enne sõidutundi koostab õpilane teekonna. Seda teekonda arutletakse ja seejärel sõidetakse läbi. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Planeerida teekond, kasutades GPS´i või kaarti.

 

Teema 10

Sõiduoskuste kontroll

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppesse

Kohustuslike sõidutundide arv

1 sõidutund (teema 10)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  kõik sõiduõppe ained (v.a. teemad 3, 6 ja 9)

Aine lühikirjeldus

Tegemist on sõiduoskuste kontrolliga. Õpilane peab näitama sõiduõppe raames omandatud teadmisi ja oskusi.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida, kas õpilane on valmis juhtida mootorrattast iseseisvalt ja kas tema oskused vastavad MKM määruses nr 58 toodud nõuetele (“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”), anda õpilasele ettekujutuse riiklikust sõidueksamist.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·         teab oma nõrgemaid külge

·         omab ettekujutust riiklikust sõidueksamist

 

Õppimise korralduslikud alused

Sõiduoskuste kontroll koosneb kahest osast:

·         sõiduoskuste kontroll

·         sõiduoskuste analüüs (k.a. vigade arutelu ja analüüs)

 

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Sõiduoskuste kontrolli käigus kontrollib õpetaja õpilasele sõiduoskusi, andes talle ülesandeid. Kommentaarid ja soovitused antakse sõidutunni lõpus. Eraldi rõhku pannakse liiklusohutusele ja keskkonna sõbralikule sõidustiilile. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas sõiduõppe ainete eesmärgid on saavutatud. Õpilase oskusi hinnatakse, lähtudes määruses „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ toodud sõidueksami hindamise põhimõtetest. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

Lisa 1.

Teooriatundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne teooriatundide arv

T 1

                   Moodul 1

Õppetunde 11

T 1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkides                  

0,5

T 1.2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine                  

0,5

T 1.3

Liiklus kui süsteem

4

T 1.4

Ohutu liiklemise põhimõtted

1

T 1.5

Teiste liiklejatega arvestamine

2

T 1.6

Mootorratta turvalisus

2

T 1.7

Inimene sõidukijuhina

1

T 2

                   Moodul 2

Õppetunde 8

T 2.1

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

1

T 2.2

Sõidujärjekord sõites

3

T 2.3

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

1

T 2.4

Mootorratta peatumine ja sõidu lõpetamine

1

T 2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral

1

T 2.6

Grupis sõit

1

T 3

                   Moodul 3

Õppetunde 5

T 3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

T 3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

T 3.3

Keskkonda säästev mootorratta kasutamine

1

T 3.4

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

 

Kolm moodulit kokku:

24

 

Teadmiste kontroll

 

T 3.5

Teadmiste kontroll

1

                     Kokku esmaõppe algastmes:

25

 

Liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis

 

Esmase juhiloa saamine

Lõppaste

Juhiloa saamine

Lisa 2.

Sõidutundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne sõidutundide arv

Moodul 1

1

Juhi tööasend ja turvavarustus

1

2

Mootorratta käsitsemine

5

3

Sõit individuaalprogrammi järgi 1 mooduli raames

 

Moodul 2

4

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel

2

5

Mootorratta juhtimine erinevates  liiklussituatsioonides

2

6

Sõit individuaalprogrammi järgi 2 mooduli raames

 

Moodul 3

7

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

8

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

1

9

Sõit individuaalprogrammi järgi 3 mooduli raames

 

 

Kolm moodulit kokku:

vähemalt 12

 

Sõiduoskuste kontroll

 

10

Juhi esmaõppe käigus omandatud sõiduoskuste kontroll

1

 

Kokku esmaõppe algastmes:

vähemalt 13

 

Liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis

Esmase juhiloa saamine

Lõppaste

Juhiloa saamine

4. B-kategooria. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane.

B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava.

Õppeainete läbimise ajaline plaan      

 

Teema

ALGASTME KOOLITUSE AINEKAARDID

Teooriaõpe

Tundide arv

Teema

ALGASTME KOOLITUSE AINEKAARDID

Sõiduõpe

Tundide arv

 

Moodul I

10

 

Moodul I

2

T1.1.

 

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

1

S1.1

Juhi tööasend ja turvavarustus

 

0,5

T1.2.

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

1

S1.2

Sõiduki käsitsemine

 

1

T1.3.

Liiklus kui süsteem

3

S1.3

Sõiduoskuste hindamine

0,5

T1.4.

Ohutu liiklemise põhimõtted

2

S1.4

Sõiduõpe individuaalse programmi järgi

 

T1.5.

Teiste liiklejatega arvestamine

1

 

 

 

T1.6.

Sõiduki turvalisus

1

 

 

 

T1.7.

Inimene sõidukijuhina

1

 

 

 

 

Moodul II

10

 

Moodul II

14

T2.1.

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites, peatumine ja parkimine

3

S2.1.1

 

S2.1.2

 

S2.1.3

 

S2.1.4

S2.1.5

 

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõidu lõpetamine ja parkimine

Sõiduki juhtimine linnaliikluses

Ristmike ületamine

Maanteesõit

 

2

 

2

 

2

 

2

2

T2.2.

Sõidujärjekord sõites

3

S2.2.1

 

S2.2.2

 

S2.2.3

Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Sõiduki iseseisev juhtimine

 

Sõiduoskuse hindamine

2

 

1

 

1

T2.3.

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

2

 

 

 

T2.4.

Käitumine liiklusõnnetuse korral

2

S2.2.4

Sõiduõpe individuaalse programmi järgi

 

 

Moodul III

7

 

Moodul III

6

T3.1.

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

2

S3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

2

T3.2.

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

S3.2

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

1

T3.3.

Keskkonda säästev auto kasutamine

1

S3.3

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

2

T3.4.

Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

1

 

 

 

T3.5

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

2

S3.4

Algastme libedasõidu  harjutuste sooritamine

1

 

PIMEDA AJAL SÕIDUKI JUHTIMISE KOOLITUSE AINEKAARDID

Teooriaõpe

 

 

PIMEDA AJAL SÕIDUKI JUHTIMISE KOOLITUSE AINEKAARDID

Sõiduõpe

 

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

PS

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

 

1

 

Teooriatest

1

 

Kontrollsõit

1

 

Teooriatunde kokku:

29

 

Sõidutunde kokku

24

Liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis

 

Esmase juhiloa saamine

 

Lõppastme koolitus

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.   Käitumine libedates teeoludes

3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1

Libedasõidu riskivältimise praktikum 

1

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

1

Kokku lõppastme koolituses                                          

4

Kokku lõppastme koolituses 

2

5. BE-kategooria. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

BE-kategooria autorongi juhi koolituskursusele võib vastu võtta ka isiku, kellel on esmane juhiluba ja B-kategooria auto juhtimisõigus. BE-kategooria autorongi juhtimisõigus antakse isikule mitte varem kui juhiloa taotlemisel.

       BE-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava 

Jrk 

Teooriaõpe

Tundide arv

Jrk

Sõiduõpe

Sõidutundide arv

1.

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

1

 

 

 

 

 

 

2.

Autorongi juhtimine õppeplatsil ja autorongi koostamine

1

3.

Liiklusohutus

Autorongi ehitus

1

 

 

 

5.

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

1

 4.

 Sõiduki juhtimine liikluses

1

 

Teooriaõpet kokku

3

 

Sõiduõpet kokku

2

           
 

BE-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamine toimub vastavalt  MKM 27.06.2011 määruse 60 lisa 11 õppekavale.

6. C-kategooria. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või BC1-kategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast. C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat vana.

C-kategooria õppekava

Õppekava nimetus

C-kategooria õppekava

Õppekavarühm

C16

Õpiväljundid

C-kategooria mootorsõidukijuht juht peab teadma ja oskama:

Liiklusreegleid, sõiduki ehitust, liiklusohutuse tagamise võimalusi, suure sõiduki juhtimise eripära ja suurema ohuallika juhi vastutust.

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  vähemalt 3 aastat kehtivat B-kategooria juhtimisõigust

Õppe kogumaht

Koolitus kooseb  20 teooriatunnist ja 10 sõidutunnist.

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega, õppesõit C-kategooria sõidukiga

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart, tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppesõit toimub õppeväljakul ja liikluses.

Õppematerjalide loend

Õppija saab koolitajalt õppematerjali.

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõppeb teooriateadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Koolitaja viib läbi ka õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvalt tagasisidet. Õppesõidul tuleb läbida 10 sõidutundi hindega „sooritatud“ Teade lõpetamise kohta edastatakse Maanteeameti teenindusbüroole. Väljastatakse koolitunnistus.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama vähemalt 3 aastat kehtivat B- juhtimisõigust.

Riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1220/4201/5011/MKM60_lisa9.pdf#

7. CE-kategooria. Eksam sooritatakse Maanteeameti teenindusbüroos.

CE-kategooria autorongi sõiduõpet võib läbi viia juhul, kui isikul on C- kategooria auto juhtimisõigus.

CE-kategooria õppekava

Õppekava nimetus

CE-kategooria õppekava

Õppekavarühm

CE16

Õpiväljundid

CE-kategooria mootorsõidukijuht juht peab teadma ja oskama:

Liiklusreegleid, sõiduki ehitust, liiklusohutuse tagamise võimalusi, suure sõiduki juhtimise eripära ja suurema ohuallika juhi vastutust.Haagiste liigitust ja haagistega sõitmise eripära.

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat C-kategooria juhtimisõigust

Õppe kogumaht

Koolitus kooseb  10 teooriatunnist ja 10 sõidutunnist.

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega, õppesõit CE-kategooria sõidukiga

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart, tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppesõit toimub õppeväljakul ja liikluses.

Õppematerjalide loend

Õppija saab koolitajalt õppematerjali.

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõppeb teooriateadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Koolitaja viib läbi ka õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvalt tagasisidet. Õppesõidul tuleb läbida 10 sõidutundi hindega „sooritatud“ Teade lõpetamise kohta edastatakse Maanteeameti teenindusbüroole. Väljastatakse koolitunnistus.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama kehtivat  C-kategooria juhiluba.

Riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1220/4201/5011/MKM60_lisa11.pdf#

 

 

8. Lõppastmekoolitus. Koolituse kestus 6 tundi.

Lõppastme koolituse peab esmaõppe lõppastme raames läbima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud.

Lõppastmekoolituse õppekava:

Õppekava nimetus

B-kategooria lõppastmekoolitus

Õppekavarühm

L16

Õpiväljundid

B-kategooria lõppastmekoolituse läbinu peab teadma ja oskama:

Keskkonna säästmise võimalusi, liiklusohutuse tagamise võimalusi, libedal sõidu ohtusid ja ohutuse tagamist.

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat B-kategooria esmast juhiluba

Õppe kogumaht

Koolitus kooseb  3 teooriatunnist ja 12 sõidutunnist ning 1 tunnist praktikumist.

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega, õppesõit liikluses ja liberajal B-kategooria sõidukiga.

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart, tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppesõit toimub õppeväljakul ja liikluses.

Õppematerjalide loend

Puuduvad

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõppeb teooria ja sõidutundide. Koolitunnistusele tehakse märge lõppastmekoolituse läbimise kohta.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama kehtivat  B-kategooria esmast juhiluba.

Riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1220/4201/5011/MKM60_lisa5.pdf#

 

Eksam toimub autokoolis. Veokijuhtidelele kellel on C-kategooria juhtimisõigus olnud vähem kui 2 aastat. Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu:
1. nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) artikli 14 lõike 3 kohaselt Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus;
2. Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.

Õppekava nimetus

Veoautojuhi ametikoolituse õppekava

Õppekavarühm

VJ/AK

Õpiväljundid

Autojuht peab teadma:
 1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga seonduvat;
 2) suhtlemispsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete olukordade lahendamise viise ja meetodeid;
 3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda;
 4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere, rataste ja rehvide, elektri- ja valgustussüsteemi ning toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet;
 5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
 6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid;
 7) keskkonnasäästlikke meetmeid;
 8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid;
 9) ettevõtluse aluseid, ettevõtluse vorme ja äriühingute liike ning nende registreerimise korda;
 10) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi;
 11) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist;
 12) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning tähendust;
 13) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo liikide iseärasusi:
– siseriiklikul veol;
– rahvusvahelisel veol;
– oma kulul korraldataval veol;
– veol tasu eest;
 14) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega seonduvat;
 15) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi kutsetegevusega seotud sätteid;
 16) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest, kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud töösisekorra eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust.

Veosteveo autojuht peab teadma:
 1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga seonduvat;
 2) suhtlemispsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete olukordade lahendamise viise ja meetodeid;
 3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda;
 4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere, rataste ja rehvide, elektri- ja valgustussüsteemi ning toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet;
 5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
 6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid;
 7) keskkonnasäästlikke meetmeid;
 8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid;
 9) ettevõtluse aluseid, ettevõtluse vorme ja äriühingute liike ning nende registreerimise korda;
 10) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi;
 11) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist;
 12) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning tähendust;
 13) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo liikide iseärasusi:
– siseriiklikul veol;
– rahvusvahelisel veol;
– oma kulul korraldataval veol;
– veol tasu eest;
 14) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega seonduvat;
 15) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi kutsetegevusega seotud sätteid;
 16) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest, kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud töösisekorra eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust.

Autojuht peab oskama:
 1) juhtida autot ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendada õigeid juhtimisvõtteid;
 2) koostada ja esitada tööõiguse valdkonnaga seonduvaid, oma kutsetegevusse puutuvaid avaldusi ja dokumente;
 3) oma kutsetegevuses suhtlemisel partnerite ja klientidega:
– mõistlikult arvestama nende huvide ja õigustega;
– ärilistel läbirääkimistel lähtuma hea usu põhimõttest ja samas juhinduma õigusaktidest tulenevatest regulatsioonidest;
– mõistma õigesti suhte olemust ja eesmärki ning vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat;
– tegema kõik võimaliku parema tulemuse saavutamiseks, milleks on vajalikud niisugused pingutused nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsevad mõistlikud isikud teeksid samadel asjaoludel;
 4) diagnoosida rikkeid ja leida rikete põhjused auto põhiagregaatides ja süsteemides;
 5) valida ja monteerida rehve veljele sõltuvalt auto massist, kiirusest ja otstarbest;
 6) rakendada looduskeskkonda säästvaid meetmeid kütuse, õlide, määrdeainete, erivedelike ning pesuvahendite kasutamisel;
 7) kasutada teede, linnade ja asulate kaarte ning lugeda neil kasutatavaid tähiseid ja tingmärke;

Veosteveo autojuht peab teadma:
 1) veoste veo korraldust reguleerivat seadusandlust autojuhile vajalikus ulatuses;
 2) veoste veol nõutavate dokumentide tähendust ja täitmise korda;
 3) pakendite liigitust, kasutatavaid materjale, märgistamist, mõõtmeid ja kasutamise korda;
 4) suurte konteinerite, kaubaaluste ja paakide kasutamise reegleid tükikaupade, puistekaupade, gaasiliste ainete ja vedelike veol;
 5) veoste koormasse laadimise ja kinnitamise eeskirju ning erinevat liiki ja kuju veoste kinnitamise võtteid;
 6) enamkasutatavate kinnitusvahendite liigitust ja kasutamise eeskirju;
 7) kiirestiriknevate toidukaupade veoga seonduvaid erinõudeid sõidukitele;
 8) suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo erinõudeid;
 9) metsamaterjali veo erinõudeid;
 10) ohtlike veoste mõistet ja ohtlike veoste veo erikorra üldpõhimõtteid;
 11) rahvusvahelisel autoveol kasutatavat veolubade süsteemi ja erinõudeid;
 12) rahvusvaheliste autoveo lepingute ja kokkulepete tähendust autojuhile vajalikus mahus.

 Veosteveo autojuht peab oskama:
 1) paigutada veose laadimisel veos ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud teljekoormuse ületamist või koormatud auto ebastabiilsust;
 2) valida ja kasutada sobilikke kinnitusvahendeid koorma nõuetekohaseks kinnitamiseks;
 3) ühendada vedukit erinevate haagiste, kesktelghaagiste või poolhaagistega;
 4) kasutada mehaanilise või digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut ja salvestada nendega nõutavaid andmeid.

 

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat C1, C või CE-kategooria juhtimisõigust.

Õppe kogumaht

70 akadeemilist tundi, nendest praktilisi tunde 12

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart

tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Õppija saab koolitajalt õppematerjali.

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Koolitaja viib läbi ka õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvalt tagasisidet lahendatud tööde ja koostatud dokumentide kohta. Teade lõpetamise kohta edastatakse Maanteeameti teenindusbüroole.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama  kehtivat C1, C või CE-kategooria juhtimisõigust.

 

Riiklik õppekava

Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine. Teede- ja sideministri määrus. Vastu võetud 06.11.2000 nr 8.

 

10. Veoautojuhi täienduskoolitus. Koolituse kestus 35 tundi. Tunnistuse väljastab Maanteeameti teenindusbüroo.

Eksam toimub autokoolis. Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.  Veokijuhtidele kellel on C-kategooria juhtimisõigus olnud rohkem kui 2 aastat. Koolitust tuleb läbida iga 5 aasta järel.

Õppekava nimetus

Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm

VJ/TK

Õpiväljundid

Autojuht peab teadma:
 1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga seonduvat;
 2) suhtlemispsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete olukordade lahendamise viise ja meetodeid;
 3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda;
 4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere, rataste ja rehvide, elektri- ja valgustussüsteemi ning toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet;
 5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
 6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid;
 7) keskkonnasäästlikke meetmeid;
 8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid;
 9) ettevõtluse aluseid, ettevõtluse vorme ja äriühingute liike ning nende registreerimise korda;
 10) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi;
 11) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist;
 12) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning tähendust;
 13) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo liikide iseärasusi:
– siseriiklikul veol;
– rahvusvahelisel veol;
– oma kulul korraldataval veol;
– veol tasu eest;
 14) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega seonduvat;
 15) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi kutsetegevusega seotud sätteid;
 16) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest, kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud töösisekorra eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust.

Veosteveo autojuht peab teadma:
 1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga seonduvat;
 2) suhtlemispsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete olukordade lahendamise viise ja meetodeid;
 3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda;
 4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere, rataste ja rehvide, elektri- ja valgustussüsteemi ning toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet;
 5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
 6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid;
 7) keskkonnasäästlikke meetmeid;
 8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid;
 9) ettevõtluse aluseid, ettevõtluse vorme ja äriühingute liike ning nende registreerimise korda;
 10) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi;
 11) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist;
 12) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning tähendust;
 13) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo liikide iseärasusi:
– siseriiklikul veol;
– rahvusvahelisel veol;
– oma kulul korraldataval veol;
– veol tasu eest;
 14) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega seonduvat;
 15) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi kutsetegevusega seotud sätteid;
 16) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest, kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud töösisekorra eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust.

Autojuht peab oskama:
 1) juhtida autot ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendada õigeid juhtimisvõtteid;
 2) koostada ja esitada tööõiguse valdkonnaga seonduvaid, oma kutsetegevusse puutuvaid avaldusi ja dokumente;
 3) oma kutsetegevuses suhtlemisel partnerite ja klientidega:
– mõistlikult arvestama nende huvide ja õigustega;
– ärilistel läbirääkimistel lähtuma hea usu põhimõttest ja samas juhinduma õigusaktidest tulenevatest regulatsioonidest;
– mõistma õigesti suhte olemust ja eesmärki ning vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat;
– tegema kõik võimaliku parema tulemuse saavutamiseks, milleks on vajalikud niisugused pingutused nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsevad mõistlikud isikud teeksid samadel asjaoludel;
 4) diagnoosida rikkeid ja leida rikete põhjused auto põhiagregaatides ja süsteemides;
 5) valida ja monteerida rehve veljele sõltuvalt auto massist, kiirusest ja otstarbest;
 6) rakendada looduskeskkonda säästvaid meetmeid kütuse, õlide, määrdeainete, erivedelike ning pesuvahendite kasutamisel;
 7) kasutada teede, linnade ja asulate kaarte ning lugeda neil kasutatavaid tähiseid ja tingmärke;

Veosteveo autojuht peab teadma:
 1) veoste veo korraldust reguleerivat seadusandlust autojuhile vajalikus ulatuses;
 2) veoste veol nõutavate dokumentide tähendust ja täitmise korda;
 3) pakendite liigitust, kasutatavaid materjale, märgistamist, mõõtmeid ja kasutamise korda;
 4) suurte konteinerite, kaubaaluste ja paakide kasutamise reegleid tükikaupade, puistekaupade, gaasiliste ainete ja vedelike veol;
 5) veoste koormasse laadimise ja kinnitamise eeskirju ning erinevat liiki ja kuju veoste kinnitamise võtteid;
 6) enamkasutatavate kinnitusvahendite liigitust ja kasutamise eeskirju;
 7) kiirestiriknevate toidukaupade veoga seonduvaid erinõudeid sõidukitele;
 8) suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo erinõudeid;
 9) metsamaterjali veo erinõudeid;
 10) ohtlike veoste mõistet ja ohtlike veoste veo erikorra üldpõhimõtteid;
 11) rahvusvahelisel autoveol kasutatavat veolubade süsteemi ja erinõudeid;
 12) rahvusvaheliste autoveo lepingute ja kokkulepete tähendust autojuhile vajalikus mahus.

 Veosteveo autojuht peab oskama:
 1) paigutada veose laadimisel veos ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud teljekoormuse ületamist või koormatud auto ebastabiilsust;
 2) valida ja kasutada sobilikke kinnitusvahendeid koorma nõuetekohaseks kinnitamiseks;
 3) ühendada vedukit erinevate haagiste, kesktelghaagiste või poolhaagistega;
 4) kasutada mehaanilise või digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut ja salvestada nendega nõutavaid andmeid.

 

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat C1, C või CE-kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat

Õppe kogumaht

35 akadeemilist tundi

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart

tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Õppija saab koolitajalt õppematerjali.

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Koolitaja viib läbi ka õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvalt tagasisidet. Teade lõpetamise kohta edastatakse Maanteeameti teenindusbüroole.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama  kehtivat C1, C või CE-kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat.

 

Riiklik õppekava

Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine. Teede- ja sideministri määrus. Vastu võetud 06.11.2000 nr 8.

 

11. Taksojuhtide ametikoolitused. Koolituse kestus 33 tundi.

Alustavatele taksojuhtidele. Tunnistuse väljastab Maanteeameti teenindusbüroo. Eksam toimub autokoolis.

Õppekava nimetus

Taksojuhi ametikoolitus

Õppekavarühm

TAK

Õpiväljundid

Taksojuht peab teadma ja oskama:

Tööigusest tulenevat, liiklus-ja suhtlemispsühholoogiat, taksoveo korraldust, transpordi infrastruktuuri, keskkonna säästmise võimalusi, liiklusohutuse tagamise võimalusi, ohtusid liikluses ja ohutuse tagamist.

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat B-kategooria juhiluba

Õppe kogumaht

Koolitus kooseb  33 teooriatunnist ja praktikumidest.

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega.

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart, tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Jaotusmaterjalid

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel  toimub teooriatest valikvastustega. Teade koolituse lõpetamise kohta saadetakse maanteeameti teenindusbüroosse.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama kehtivat  B-kategooria juhiluba.

Riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/akt/117102014010

 

12. Taksojuhtide täienduskoolitus. Kestus 7 tundi. Koolituse kestus 33 tundi.

Taksojuhtidele täienduskoolitus toimub iga 5 aasta järel. Eksam toimub autokoolis.

Õppekava nimetus

Taksojuhi täienduskoolitus

Õppekavarühm

TTK

Õpiväljundid

Taksojuht peab teadma ja oskama:

Tööigusest tulenevat, liiklus-ja suhtlemispsühholoogiat, taksoveo korraldust, transpordi infrastruktuuri, keskkonna säästmise võimalusi, liiklusohutuse tagamise võimalusi, ohtusid liikluses ja ohutuse tagamist.

Õpingute alustamise tingimused

Peab omama  kehtivat B-kategooria juhiluba ja taksojuhi kutsetunnistust

Õppe kogumaht

Koolitus kooseb 7 teooriatunnist ja praktikumidest.

Õppe sisu

Auditoorsed loengud koos  praktiliste ülesannetega.

Õppekeskonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, smart, tahvel jm). Kõik meie poolt renditavad õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Jaotusmaterjalid

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel  toimub teooriatest valikvastustega. Teade koolituse lõpetamise kohta saadetakse maanteeameti teenindusbüroosse.

Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökgemuse kirjeldus

Peab omama kehtivat  B-kategooria juhiluba ja taksojuhi kutsetunnistust.

Riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/akt/117102014010

 

 

 

 

 

Registreeri kursusele