BE - kategooria (sõiduauto suurema haagisega)

BE - kat. või I grupi mootorsõiduki juhi kehtiv tervisetõend perearstilt

Meie BE - kat. õpilaste riikliku eksami sooritus oli 2017 aastal 98,4%

E-õppes läbitakse iseseisvalt 3 teooriatundi  ja peale seda tuleb sooritada kooli

teooriaeksam (sama mis B-kat. teooria) soovitavalt neljapäeviti 14:00-17:00

Riiklik teooriaeksamil on 20 küsimust ja sooritamiseks tuleb anda vähemalt 17 õiget vastust

Riiklik sõidueksam toimub õppesõidu autorongiga, sama autoga millega koolis harjutasite

Vedukautoks on uus KIA Sportage 7 käiguline automaatkäigukastiga sõiduk, 

haagis O2 kat. RESPO furgoonhaagis, alustame kooli vastas suurel kinnisel õppesõidu platsil

BE – autorong, mis koosneb B-kategooria autost ning haagisest või poolhaagisest

(suurem haagissuvila,  autotreiler või hobuveok jne.) mis on suurem kui kerghaagis ja registrimass ületab 3500 kg.

BE - kategooriaga  võib juhtida autorongi mille registrimass on kuni 7000 kg.

BE - kategooria O2 haagisel võib olla 1, 2 või 3 silda olenevalt tehnilisest lahendusest. O2 kategooria haagisel on kohustuslikud pidurid.  Talverehvid on nõutud detsembris, jaanuaris ja veebruaris. Talverehvid haagisel peavad olema samasugused nagu on vedukautol. Kui vedukil on naastrehvid, siis peavad haagisel olema ka naastrehvid.

BE - kategooria autorongi juhi koolituskursusele võib vastu võtta ka isiku, kellel on esmane juhiluba ja B-kategooria auto juhtimisõigus. BE-kategooria autorongi juhtimisõigus antakse isikule mitte varem                     kui põhiloa (10.a. juhiloa) taotlemisel.

Koolitus koosneb 3 teooriatunnist e-õppes ja 2 sõidutunnist (a´45 minutit)

Teooriaeksami ja sõidud saab autokoolis teha ühe päevaga

Põhimõõdud

Haagise maksimaalne pikkus võib olla 12,0 m, max. kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m.

Autorongi maksimaalne kogupikkus võib olla 18,35 m.

Täismass

Täismass on veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja. Haagised jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:

 • täismass kuni 750 kg - O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud)
 • täismass 750 kg - 3500 kg - O2 kategooria (inertspidurid)
 • täismassiga 3500 kg - 10 000 kg - O3 kategooria (pideva toimega pidurid)
Registrimass

Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei tohi ületada täismassi. Sõiduki haakes võib vedada O1- või O2-kategooria kesktelghaagist järgmistel tingimustel:

Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.

Juhtimisõigused

Juhiloa B kategooria - auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega või koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist.

Juhiloa C kategooria - veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.

Juhiloa D kategooria - sõitjate veoks ette nähtud sõiduk (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega .

Juhiloa E kategooria (s.h. BE,CE,DE) - auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B, C või D kategooriaga lubatust.

Pidurid

O1-kategooria (täismass kuni 750 kg) haagistel ei ole pidurid kohustuslikud. O2-kategooria haagistel peavad olema pidurid (lokaalsed, enamasti inertspidurid). O3-kategooria haagistel peavad olema pideva toimega pidurid (ühendatud voolikutega vedava auto pidurisüsteemiga). Pidurid peavad toimima haagise kõikidele ratastele. Autorongi katkemise korral peab piduriseadme turvatross tagama haagise pidurisüsteemi automaatse rakendumise.

Rattad

Haagise rehvide ja velgede mõõtmed peavad vastama valmistaja juhendis ettenähtule, koormustaluvus peab olema vastavuses haagise registrimassiga. Rattad peavad olema mõõtudelt, ehituselt ja omadustelt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm. O2-kategooria haagistel (täismassiga >750 - 3500 kg) peab kasutama talverehve lähtudes samadest nõuetest, mis kehtivad haagist vedavale autole (talverehvid on kohustuslikud 1. dets. - 1. märts).

Tehnoülevaatus

Uued kerghaagised esitatakse ülevaatusele kahe aasta möödumisel pärast nende registreerimist (s.o. kolmandal aastal). Kerghaagised vanusega alla 10 aasta esitatakse järgnevalt ülevaatusele üks kord kahe aasta jooksul. Kerghaagised vanusega üle 10 aasta ja O2-kategooria haagised esitatakse ülevaatusele igal aastal. (Respo haagised)

HAAGISE KASUTAMINE

1. Üldosa.

Käesolev kasutus- ja hooldusjuhend on koostatud selleks, et aidata Teil kasutada meie toodetud haagist ohutult ja pikaajaliselt. Lugege käesolev juhend läbi enne haagise kasutuselevõtmist ning järgige selle nõudeid.
Kõik meie toodetud haagised omavad EU tüübikinnitust ja vastavad kõigile asjakohaste direktiivide nõuetele.

2. Haagise koormamine ja koorma õige paigutus.

Haagise lubatud suurim täismass on toodud haagise registreerimistunnistusel. Haagise kandevõime saadakse haagise täismassi ja omakaalu vahena.

Haagise ülekoormamine on keelatud ja võib põhjustada nii liiklusohtliku olukorra kui ka mõnede haagise sõlmede enneaegse kulumise või purunemise. Juhime tähelepanu sellele, et koorma kaalu mitteteadmine ei vabasta vastutusest. Ülekoormamistunnustega haagise vigastused garantii alla ei kuulu.
Koorem tuleks paigutada haagise koormamisalale võimalikult ühtlaselt, jälgides et koormus haakeseadmele jääks lubatu piiridesse.
Koorem tuleb kinnitada nii, et ka järsul pidurdamisel või kiirendamisel oleks välditud koorma iseeneselik liikuma hakkamine. Reeglina on haagis varustatud selleks ettenähtud koormarihma kinnitusaasadega. Paadihaagise puhul tuleb kontrollida, et paat toetuks kindlalt kiilurullidele.  Paadihaagise küljetoed - ja rullid ei ole mõeldud paadi raskuse kandmiseks. Kasutatavad kinnitusrihmad peavad vastama koorma kaalule. Vints ja vintsi rihm ei ole ette nähtud koorma kinnitamiseks.
Vertikaalne koormus haakeseadmele tohib olla kuni 10% haagise täismassist, kuid mitte suurem kui haakeseadmele märgitud väärtus.

Koorma laius ei tohi olla suurem haagise laiusest. Koorem võib tagant ilma tähistamata ulatuda üle haagise gabariidi kuni üks meeter.

3. Haagise haakimine ja lahtihaakimine.

Ühendage haagise turvatross vedukauto haakeseadmega. Asetage haagise haakeseade vedukauto veokuulile ja suruge allapoole, kuni haakeseade lukustub. Kontrollige, et haakeseade oleks kindlalt lukustunud.

käru

 

 

 

 

 

 

 

 


Tugiratta olemasolul kerige vända (1) abil ratas (2) ettenähtud asendisse (soonde), mis fikseerib ratta asendi ja väldib selle iseeneselikku lahtikerimist. Seejärel avage tugiratta klamber (3) ja tõstke tugiratas (4) ülemisse asendisse, v.t. lisatud joonis

käru tugiratas

Haagise lahtiühendamisel tõmmake haakeseadme käepide üles ja ette, kuni seade avaneb ja vabastab veokuuli. Jälgige ka vastavaid juhendeid haakeseadmel ja juhendi punkti 5.

Haagise liikumahakkamise vältimiseks kasutage tõkiskingi, pidurisüsteemi olemasolul rakendage seisupidur.

4. Kontroll enne sõidu alustamist

Enne sõidu alustamist kontrollige järgmist:

 • haakeseadme korrasolekut, v.t. ka lisatud skeem „Haakeseadme olekutähised"
 • haagise ja vedukauto kokkuhaakimise kindlust, kontrollimisel ei tohi tunda lõtku
 • ohutrossi nõuetekohast kinnitust
 • haagise elektrisüsteemi pistiku ühendust vedukauto pesaga ja haagise kõikide tulede korrasolekut
 • tugiratta olemasolul selle asetsemist ülemises transpordiasendis, v.t. ka juhendi punkti 3
 • eemaldatavate osade, nagu luugid, vintsipukk, abiraamid jms. nõuetekohast kinnitamist
 • seisupiduri vabastamist selle olemasolul
 • kallutuslukustite kinniolekut ja turvasplintide olemasolu
5. Haagise kasutamine

Haakeseadme kasutamise juhised on näidatud alloleval skeemil. Haakeseadme avamiseks tõstke käepide üles noolega 1 näidatud suunas ja seejärel liigutage ettepoole noolega 2 näitatud suunas.

käru haakeseade

 

 

 

 

 

 

 

Haakeseadme olekutähised - indikaator näitab järgmisi haakeseadme seisundeid:

Punane

Punane "x" positsioon näitab, et haakeseadis on avatud.

Roheline

Roheline "+" positsioon näitab, et haakeseadis on kinnitatud ja istub õigesti veokuulil, sõitmine on lubatud.

Punane

Punane "-" positsioon näitab, et haakeseadise ei ole korralikult suletud, sõitmine on keelatud. Haakeseade ei ole lukustunud veokuulile või haakeseade/veokuul on liiga kulunud.

Haakeseadme vahepealsed positsioonid ( -/+   või  +/x  vahel)  ei ole lubatud, see näitab et haakeseade või veokuul on liiga kulunud. Veokuuli ja haakeseadme kulumise vähendamiseks peab neid regulaarselt määrima ilmastikukindla määrdega.  

Haagise kasutamisel on oluline jälgida, et vedukauto veokonksu kõrgus oleks lubatud vahemikus, mis on 430±35mm.

Haagist ei ole lubatud ajada vette, kui haagise elektrisüsteem on ühendatud vedukauto elektrisüsteemiga. Kokkupuutel veega võib elektrisüsteemis tekkida lühiühendus, samuti võivad pirnid kiire jahtumise tõttu vees puruneda.

Lahtiühendatud elektrisüsteemiga haagist ei ole lubatud ajada vette sügavamale kui rummu kapslini või ükskõik, missuguse valgustusseadmeni.

Haagise rehvide ja velgede mõõtmed ning koormusindeks peavad vastama tootja poolt ette antud parameetritele (v.t. reg. tunnistus). Rattad peavad olema oma mõõtudelt ja ehituselt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm, talverehvidel min. 3,0 mm.

Kontrollige regulaarselt rehvide rõhku ja rataste tasakaalustatust. Kui rehvi rõhk on vale või erinevatel ratastel erinev või ratas on tasakaalust väljas, võib see rikkuda ratta laagrid.

Soovitavad rehvirõhud on järgmised: ratas R13/R14 - 2,5 bar.; ratas R13C/R14C - 3,5 kuni 4,5 bar.
Piduritega haagistel (kategooria O2) on detsembris, jaanuaris, veebruaris nõutud vedava autoga samaliigiliste talverehvide kasutamine (kas M+S või naastrehv).

 

 

Registreeri kursusele